REGULAMINY ZAWODÓW 2020REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH  -  (SPŁAWIKOWO - GRUNTOWYCH)  Towarzyskich - o charakterze spotkań rodzinnych.
1.    Organizatorem zawodów jest Zarząd Koła PZW nr. 122 Przynęta Suchy Las.
2.    Zarząd Koła podczas organizacji zawodów reprezentuje Członek Zarządu wybrany podczas ustalania harmonogramu zawodów na zbliżający się sezon.
3.    Reprezentant Zarządu (tzw. Opiekun zawodów) jest jednocześnie sędziom głównym rozgrywanego konkursu.
4.    Sędzia główny przed rozpoczęciem losowania, wybiera z pośród zawodników zastępcę sędziego głównego, sędziego wagowego i sekretarza. Sędziowie pomocniczy zobowiązani są do pomocy przy organizowaniu losowania, warzenia, jak i nadzorowania przebiegu zawodów.
5.    W czasie zawodów łowimy  ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i  z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
6.    Na wodach prywatnych obowiązują zasady, które określa właściciel wody.
7.    Zawody dzienne trwają od 07:00 do 12:00 (czas wędkowania), a zawody nocne od 17:00 do 08:00 następnego dnia (czas wędkowania) . Czas trwania może być zmieniony po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu przez Komisję Sędziowską.
8.    Komisja Sędziowska przeprowadza warzenie złowionych ryb bezpośrednio na wylosowanym przez zawodnika stanowisku, lub w wyznaczonym miejscu.
9.    Stwierdzenie przez Komisję nieregulaminowej ryby dyskwalifikuje zawodnika.
10.  Klasyfikacja zawodników to seniorzy.
11.  Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania siatki wędkarskiej, która swoją wielkością zwiększa szanse na przeżycie ryb do zakończenia zawodów.
12.  W przypadku złowienia ryby, bądź ryb które przekraczają "możliwości siatki" należ taki fakt niezwłocznie zgłosić Komisji Sędziowskiej w celu zważenia ryb w trakcie zawodów.
13.  Zawodnicy w wieku do16 lat mogą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby dorosłej (zawody nocne - do 18lat)
14.  W przypadku gdy Opiekun również bierze udział w zawodach, należy zgłosić to komisji sędziowskiej minimum 15 minut przed rozpoczęciem losowania. Komisja zapewni w takim przypadku wędkowanie na jednym stanowisku, lub na dwóch sąsiadujących.
15.  Nie dopuszcza się zmiany wylosowanych stanowisk.
16.  Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu zawodów, należy zgłaszać komisji sędziowskiej minimum 15 minut przed ogłoszeniem wyników. W innym przypadku zgłoszenia te, nie będą rozpatrywane.
17.  Na zawodach wędkarskich 3 pierwsze miejsca są nagradzane upominkami i medalami.
18.  Po podsumowaniu wszystkich zawodów w sezonie - 20 zawodników z najmniejszą ilością punktów otrzymuje upominki.
19.  Zakaz przebywania zwierząt domowych podczas rozgrywania zawodów.
20.  Ryby złowione na zawodach nie mogą być przekazywane osobą trzecim, nawet po zakończeniu konkursu. Złamanie tego punktu będzie skutkowało dyskwalifikacją osoby która przekazywała ryby i  brała.
21.  Losowanie stanowisk odbywa się godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
22.  Zawody spławikowo/gruntowe o mistrzostwo Koła punktowane są według modelu Grand Prix PZW.
23.  Na zawodach rywalizujemy w minimum 2 sektorach.
24.  O zajętym miejscu w zawodach i klasyfikacji mistrzowskiej decydują kolejno: Punkty sektorowe, waga..
25.  Zawodnik, który nie złowił żadnej ryby zajmuje ostatnie miejsce w swoim sektorze np. 11 osób w sektorze, 3 osoby bez ryby otrzymują po 11 punktów.
26.  Zawodnik nieobecny na zawodach otrzymuje 20 punktów sektorowych.
27.  Do "klasyfikacji mistrzowskiej" nie jest brany pod uwagę wynik z 2 tur zawodów, w których zawodnik zdobył najwięcej punktów w sezonie, lub był nieobecny (nie dotyczy punktów karnych/dyskwalifikacji).
28.  Zawodnik który nie złoży podpisu na liście wagowo – punktowej będzie traktowany jako nieobecny na zawodach -  otrzyma 20pkt sekt. i wagę „0”.
29.  Zawody  o "Puchar 45-lecia Koła" nie są wliczane do ogólnej klasyfikacji punktowej.
30.  Zawodnik musi posiadać miękką siatkę wędkarską o minimalnej długości 2m
31.  Po zważeniu ryb, zawodnik wrzuca ryby z powrotem do siatki, a siatkę do wody. Po zważeniu całego sektora, sędzia ogłasza że można uwolnić złowione ryby.
32.  W przypadku wystąpienia burzy, komisja sędziowska powiadamia wszystkich zawodników o przerwaniu/wznowieniu zawodów, bądź o ich wcześniejszym zakończeniu.
33.  Zakaz używania środków pływających (łódź, ponton, łódka zanętowa)
34.  Zakaz używania echosond.
35.  Zakaz używania urządzeń mechanicznych do mieszania zanęt (wkrętarka) w trakcie wędkowania.
36.  Podczas konkursu łowimy na max dwie wędki metoda spławikowa lub gruntowa w dowolnej konfiguracji którą zawodnik może zmieniać w trakcie zawodów.
37.  W sytuacji w której zawodnik opuszcza swoje stanowisko – zestawy nie mogą znajdować się w wodzie.
38.  Uczestnik zawodów może używać sprzętu pomocniczego w postaci platformy  o wymiarach max 1m X 1m, na której zawodnik może stać lub siedzieć. Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej – przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie. (w wyjątkowych sytuacjach - o odstępstwach decyduje komisja sędziowska)
39.  Podczas konkursów prowadzone są dwie klasyfikacje zawodników tzw. „OPEN” oraz U18 (juniorzy)
40.  Dopuszcza się możliwość pomocy przy podebraniu ryby przez kolegę z sąsiedniego stanowiska. Zakazuje się jakiejkolwiek pomocy ze strony osób trzecich (nie biorących udziału w zawodach)
41.  Nie obowiązuje limit ilościowy używanych zanęt, jednak sugeruje się zdrowy rozsadek.
42.  Zawodnik ma prawo nęcić swoje stanowisko w dowolny sposób, przez cały okres przygotowań i  trwania konkursu. (dot. również nawilżania i przecierania zanęty)
43.  Komisja sędziowska nie „daje” żadnych dźwiękowych sygnałów o rozpoczęciu/zakończeniu zawodów. Zawodnik zobowiązany jest posiadać zegarek J
44.  Wszelkie sporne sprawy wyjaśnia i  rozstrzyga na zawodach Komisja Sędziowska.
45.  Uczestnik zawodów musi posiadać sprzęt który pozwoli mu się dostosować do wylosowanego stanowiska.
46.  Zawodnik który zapisze się na zawody i bez usprawiedliwienia nie pojawi się na zbiórce – otrzymuje +10pkt karnych.
47.  Pierwszeństwo zapisu na konkurs ma pierwsza 20-ka klasyfikacji gpx z poprzedniego sezonu, Zarząd i Juniorzy. Pozostali wg kolejności zgłoszeń.
48.  Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie ekwiwalentu na organizację zawodów w wysokości 20zł (wpisowe). Zwolnieni z opłaty: Młodzież ucząca się (do 18 roku zycia), organizatorzy zawodów (max 4os).
49.  Organizator Zawodów – Zarząd Koła PZW 122 „Przynęta” nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestników.


50.  Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest czytelny podpis pod powyższym regulaminem I oświadczeniem „RODO”.

Przypominamy że zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła „Przynęta” Są konkursami towarzyskimi, a rywalizacja  ma być tylko dodatkiem do integracji i dobrej zabawy nad wodą. Wszelkie zachowania nie zgodne z duchem „fair play” będą potępiane.


       REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH (SPININGOWYCH)   O charakterze spotkań rodzinnych. 1. Cykl obejmuje 2 tury zawodów organizowanych przez Zarząd Koła.
 2. Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
 3. Na podstawie klasyfikacji zostanie wyłoniony Mistrz Koła w klasyfikacji spinningowej.
 4. O pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje suma miejsc zajętych przez  zawodnika w obu turach. Przy wyniku remisowym decydują kolejno: suma pkt, ilość złowionych ryb.
 5. Na wszystkich zawodach obowiązuje regulamin Amatorskiego połowu ryb, z wyłączeniem limitów ilościowych.
 6. Złowione ryby punktowane są zgodnie z wykazem zawartym w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. Potwierdzone zdjęciem na macie przymiarowej, oraz podpisem najbliższego zawodnika lub sędziego.
 7. Wymiary ryb zaliczanych do punktacji:
 > głowacica - 70 cm
  > sum - 70 cm
   > troć jeziorowa - 50 cm
    > sandacz - 45 cm
     > szczupak - 45 cm
      > boleń - 40 cm
       > brzana - 40 cm
        > łosoś - 35 cm
         > troć - 35 cm
          > lipień - 30 cm
           > pstrąg potokowy - 30 cm
            > pstrąg tęczowy - 30 cm
             > pstrąg źródlany - 30 cm
              > jaź - 25 cm
               > kleń - 25 cm
                > okoń - 20 cm


                PUNKTACJA W ZAWODACH:
                > sum, głowacicaza wymiar 70 cm 1000 pkt. + za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr 100 pkt.

                > troć jeziorowaza wymiar 50 cm 750 pkt. + za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

                > szczupak i sandaczza wymiar 45 cm 500 pkt. + za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr 50 pkt.

                > boleń i brzanaza wymiar 40 cm 400 pkt. + za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr 50 pkt.

                > łosoś, troćza wymiar 35 cm 350 pkt. + za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr 40 pkt.

                > lipień, pstrągi: potokowy, tęczowy i źródlanyza wymiar 30 cm 300 pkt. + za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr 50 pkt.

                > jaź i kleńza wymiar 25 cm 200 pkt. + za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr 40 pkt.

                > okońza wymiar 20 cm 100 pkt. + za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr 20 pkt.
                1. Przy obliczaniu punktacji obowiązuje zasada zaokrąglenia wymiaru ryb, w górę do pełnego centymetra.
                2. Zawodnik musi być wyposażony w miękką siatkę wędkarską do czasowego przechowywania ryb.
                3. Po wpisaniu do karty startowej ryby należy niezwłocznie wypuścić.
                4. Zawody odbywają się na określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.
                5. Minimalna odległość między uczestnikami powinna wynosić 50m – liczone wzdłuż linii brzegowej. Za zgodą zainteresowanych, odległość ta może być mniejsza.
                6. Podczas trwania zawodów, zawodnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo.
                7. Podczas zawodów dopuszcza się brodzenie w wodzie, tylko za zgodą organizatora.
                8. Na zawodach spinningowych – 3 pierwsze miejsca nagradzane są medalami
                9. Po podsumowaniu wszystkich zawodów w sezonie – 3 zawodników z największą ilością punktów otrzymuje upominki i pamiątkowe puchary.
                10. Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu zawodów, należy zgłaszać komisji sędziowskiej minimum 15 minut przed ogłoszeniem wyników. W innym przypadku zgłoszenia te, nie będą rozpatrywane.


                Zbiórka i losowanie stanowisk 1h przed rozpoczęciem zawodów!

                e-mail - [email protected]

                sms - 608-694-752


                                                                                               Zarząd Koła PZW nr. 122 „Przynęta” Suchy Las

                Brak komentarzy:

                Publikowanie komentarza