poniedziałek, 22 lutego 2021

  

Sprzedaż znaków PZW


Do końca kwietnia 2021 dokumenty wraz z odliczoną kwotą i nr telefonu można pozostawić w dwóch punktach:

 

Suchy Las, ul.Sprzeczna 1 (wulkanizacja)

godz. 8:00-18:00

Sekretarz koła - Kolega Piotr Dąbrowski

 

Poznań, "Os. Polanka" ul.Katowicka 11 lok U15 (sklep zoologiczny)

godz. 10:00-18:00

V-ice Prezes koła Kolega Robert Gałązka

 

Osoby przyjmujące dokumenty, zostały przeszkolone w zakresie "ochrony danych osobowych".

 

 

O formie i terminie odbioru będziemy informować telefonicznie.

Oczywiście postaramy się aby dokumenty były gotowe najszybciej jak to możliwe.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

 

 


 

 

DO OPŁAT NALEŻY DOLICZYĆ SKŁADKĘ NA KOŁO W WYSOKOŚCI 20zł

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r.  


 LpTreść  Wysokość kwotowa w złotych
 1.Składka członkowska 100,00
 2.Składka członkowska ulgowa
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  
 50,00
 3.Składka członkowska ulgowa
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  
 25,00
 4.Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW  

25,00
0,00
 5.Legitymacja członkowska  5,00


Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.


WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 2021 r. 

 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna210,00
2Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
130,00
3Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
110,00
4Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00
Składka niepełna
5podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)200,00
Składka uzupełniająca
6uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3*10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7- Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1zawody15,00x
21 dzień40,0065,00
33 dni60,0090,00
47 dni85,00140,00

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp.TreśćWysokość w zł z VAT
1pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)470,00
2na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)450,00
3na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)410,00
4wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)370,00

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
11 dzień60,00100,00
214 dni170,00250,00
3pełen sezon*550,00700,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

 

 

Uchwała Nr 183/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 października 2020 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2021

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz